Oracle 应用产品说明文档

产品说明文档

    资产管理系统
    汽车业管理系统
    物料清单管理系统
    现金管理系统
    EDI 网关管理系统
    总帐管理系统
    人力资源系统
    库存管理系统
    主计划/MRP/供应链计划系统
    订单分录/发运管理系统

    应付款管理系统
    工薪管理系统
    项目成本计算/开单系统
    项目制造管理系统
    采购管理系统
    质量管理系统
    应收款管理系统
    培训管理系统
    在制品管理系统
   
工作流管理系统

产品系列说明文档


    《HRMS 实施指南》

应用说明文档


    《应用产品用户指南》
    《应用系统管理员指南》
    《应用弹性域指南》

其它


    多报表币种

www.onejava.com,Java技术联盟. 湘ICP备15004633号-1